بانک ملی از صاحبان اموال وجوه اجاره مسروقه می‌خواهد: در اسرع وقت اسناد را ارائه کنندبر اساس بیانیه وزارت دادگستری کن، به منظور تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق صاحبان اموال مکشوفه، اسناد سنتی اموال از قبیل رسید خرید، عکس احتمالی، اعلامیه آدرس خرید و سایر مدارک دال بر دست داشتن قربانیان. ، ارائه دهد. برای مؤثر بودن در تعیین موضوع، لازم است. در دعاوی اختلاف، حل و فصل نهایی موضوع بر عهده قوه قضاییه بوده و توجه قابل توجهی را می طلبد که با دعوت مشتری انجام می شود.