بانک مرکزی: عرضه ارز در صرافی ها رو به افزایش است
علی صالح آبادی: توافقات خوبی با صرافی ها داریم، عرضه اسکناس را افزایش می دهیم و قوانین مربوط به تقاضای بازار اسکناس در بازار آسان می شود، اتفاق مثبتی رخ می دهد و تجارت آغاز می شود. حجم افزایش می یابد و نیاز واقعی بازار را به طور کامل پوشش می دهد.