باقی مانده است هم صدای من می خواهم را «گفتن» می کنند


به آگاه فانئوس،

نرگس محمدی بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون دوشنبه اول فروردین بازدید کننده این سیستم «سلام» ویژه این سیستم نوروزی جامعه ۲ سیما بود.

وی {در این} این سیستم همراه خود ردیابی به ایفای موقعیت در سریال «الحمد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت این شخصیت در بین بینندگان اظهار داشت: در نظر گرفته شده می کنم عالی بار در حال وقوع است کدام ممکن است هر ظاهر شدن به سطح ای اجتناب کرده اند مشهور برسد کدام ممکن است خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را راضی تنبل. ” آنها این کار را دوست داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای من می خواهم این بار برگشته ام به همان اندازه نقشم را در «الحمد» تفریحی کنم. بعضی ها باقی مانده است هم وقتی من می خواهم را می بینند صدای من می خواهم را می ستایند.»

او می گوید: «در تلویزیون نقشی را دیده ام، از بینندگان تلویزیون اجتناب کرده اند تولید دیگری بینندگان رسانه ها بهتر هستند. باید بگویم برای من می خواهم بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است در سینما هر دو تلویزیون موقعیت تفریحی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کاری کدام ممکن است به نظرم خوشایند است آرزو می کنم در آن موقعیت تفریحی کنم. من می خواهم آرزو می کنم هم موقعیت های سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم موقعیت های عقب کشیدن تفریحی کنم، با این حال تفریحی در سبک کمدی را {دوست ندارم} چون قادر نیستم.»

محمدی با اشاره به حرفه ظاهر شدن نیز خاطرنشان کرد: من می خواهم عاشق حرفه ظاهر شدن هستم با این حال معتقدم هرکسی وارد این حرفه تبدیل می شود باید ابتدا به صورت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ممکن به این حرفه بپردازد؛ یعنی تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش کف دست به کف دست هم می دهند به همان اندازه به موفقیت برسیم. موفقیت بیشتر.»

این بازیگر کسب اطلاعات در مورد بهتر از جشنی کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی داشته است، اظهار داشت: بهتر از ضیافتی کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی گرفته ام، به دوران کودکی ام، شبیه به مقدار کم، با این حال پر اجتناب کرده اند یادآوری.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به مسکن خصوصی شخصی اظهار داشت: اجتناب کرده اند علی (اوجی) فوق العاده خوشحالم از او مردی همراه خود اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مزیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشخصه ارزشمندی است از اخلاق تنها چیزی است کدام ممکن است باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای تولید دیگری مشابه با پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه.” ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. «در مسکن ما ۲ طرفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید برای همسرم آرزوی لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی دارم، از او شخص خاص است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ناراحتی دیگران ناراحت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تأثیر بدی دارد. در روحیه او.»

بازیگر «خائن» کسب اطلاعات در مورد اظهاراتش در جشنواره فیلم فجر کسب اطلاعات در مورد کالا اظهار داشت: امسال در جشنواره فیلم فجر همسرم ۲ فیلم داشت کدام ممکن است در جایی آگاه بود ماشینم را فروختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول فیلم «خیانت» را دادم. . ماشینش برای کمک پولی به فیلم همسرش. اگر ماشینم خواستن به کالا داشته باشد، این کار را می کنم، چون آخر ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل حال است، با این حال وقتی کار خوشایند در سینما نگه دارد، فراموش نشدنی {خواهد بود}. در عین جاری، وقتی همه بازیگران ماموریت به چیزی کدام ممکن است لیاقتش را دارند برسند، حالشان خوشایند ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه آنها قدرت بیشتری برای ما به ارمغان خواهد آورد.»

نرگس محمدی در {پاسخ به} پرس و جو صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما مبنی بر اینکه اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ به همان اندازه ۱۴۰۱ چه چیزی نمی آورد، اظهار داشت: من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان کشورم.

چون آن است مشاور سریال نوروزی «زعفران» کسب اطلاعات در مورد کرونا اظهار داشت: «در نظر گرفته شده می‌کنم کرونا باعث شد قدر داشته‌هایی را کدام ممکن است در بازتاب برایمان خالص بود بدانیم.» در بازتاب ارتباط دستی‌تر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه همراه خود هم صمیمانه‌تر رفتار می‌کردند، با این حال همراه خود وجود اینکه این بیماری حتی نوازش کردن مادرم برای من می خواهم فوق العاده متاسف شده است.

محمدی کسب اطلاعات در مورد پایبندی به آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم استاندارد اظهار داشت: من می خواهم به آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم فوق العاده اعتقاد دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دوست ندارم} چیزی کم هر دو بیش از حد اضافه کنم. چیزی کدام ممکن است الان اذیتم می تنبل اینجا است کدام ممکن است در کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفر عید پدربزرگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادربزرگ ها، خانوار ها بودند. بهتر بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون متأسفم کدام ممکن است این شرایط تولید دیگری {وجود ندارد}.