باقری: ایران آماده به اشتراک گذاشتن توانمندی های خود برای بازگرداندن امنیت انرژی است
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم جنگ در اروپا و امنیت انرژی در این منطقه از جهان گفت: سال هاست که تصور می شد کشورهایی مانند ایران باید هزینه تحریم ها را بپردازند. اما اکنون اروپایی‌ها متوجه شدند که «ممنوعیت نیز هزینه دارد.