بازگشت آموزش «تزریق» به فهرست آموزش عمومی پس از سه دههعلاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه آموزش آنلاین هلال احمر (خدم) و گذراندن چهار دوره کمک های اولیه شامل مقدماتی، کنترل خون و شوک، احیا و سوختگی و در همین سامانه پس از قبولی در آزمون. دریافت گواهی گذراندن دوره ها به صورت الکترونیکی و سپس برای ثبت نام حضوری در دوره کمک های اولیه و تزریقات به شعبه هلال احمر مراجعه نمایید.