این سیستم های آژانس فضایی آمریکا چیست؟
ناسا نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برای بهبود هر ماموریت اختصاص می دهد. پیش بینی {می رود} هر دوی این ماموریت ها بین سال های ۲۰۲۸ به همان اندازه ۲۰۳۰ ایجاد شوند.