این سیستم ای جامعه برای بیانیه / منتشر شده فیلم همراه خود موسیقی اجتناب کرده اند کسما آذر
فیلم های برگزیده شده به کارگردانی کسما آذر در هفته بلند مدت به رئوس مطالب زیر است: «لنگرگاه»، «غریبه»، «فینال مرحله»، «آرزو می کنم خشمگین بمانم»، «چه خبر»، «خواهران غیرمعمول» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شیرین». .