این سریال دانستن درباره عالی مادر جنگنده است!


به آگاه فانئوس،

مسعود عسگری سرپرست ساخت سریال نوروزی «دردهای شیرین» کدام ممکن است اولین نیمه آن عصر دیروز یکشنبه ۲۹ اسفندماه روی آنتن سر خورد، دانستن درباره این سریال ذکر شد: بازیگران هدف اصلی کردند. چون آن است پلتفرم ها چه اجتناب کرده اند تذکر داستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اجتناب کرده اند تذکر پولی پرانرژی هستند، فضای ساخت آنها با سریال های تلویزیونی فوق العاده منحصر به فرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این وجود سعی کردیم مجموعه ای اجتناب کرده اند اجزا خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورپذیر را برای این سریال انواع کنیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکسته نشده دانستن درباره موقعیت یابی های این سریال ذکر شد: موقعیت یابی های این سریال تا حد زیادی به صورت خالص انواع شدند، ما موقعیت یابی هایی را در بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال ها دیده ایم کدام ممکن است صدها مورد استفاده قرار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی معما با دیدن آن ها آن ها را می شناسد با این حال موقعیت یابی های این مجموعه فضاهای جدیدی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها را تقویت کرده ایم.»

العسکری افزود: این سریال دارای سه لوکیشن است.

سرپرست ساخت «دردهای شیرین» دانستن درباره موضوع این سریال ذکر شد: {در این} سریال خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه ملاک است، ویژه به ویژه مادری کدام ممکن است به شما گزینه بدهد سودآور باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری در گروه حضور داشته باشد، ضرر دارد با این حال می جنگد تا آنها را رفع کنید.» این سریال روی کارآفرینی هدف اصلی نداشت، اما علاوه بر این به ساخت سراسری هم ملاحظه شد.

وی در نهایت ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مشکل هایی کدام ممکن است ما با آن گذراندن هستیم قیمت است، ما با ۲ دوربین کار می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس های ۴K می گیریم کدام ممکن است حداقل قیمت را عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم برابر افزایش می دهد.