ایستگاه فضایی: میکروب ها حتی در فضا وجود دارند
میکروب ها همه جا هستند. آنها ممکن است برای چشم انسان قابل مشاهده نباشند، اما میکروارگانیسم ها تأثیر زیادی بر زندگی ما دارند. انسان ها برای زنده ماندن به برخی از آنها نیاز دارند، در حالی که برخی دیگر پاتوژن های بیماری زا هستند. بنابراین، شناسایی، مشاهده و مطالعه این موجودات کوچک برای ما مهم است.