اولین صحبت یحیی گل محمدی پس اجتناب کرده اند ادای احترام به ورزش پرسپولیس (فیلم)
اولین صحبت یحیی گل محمدی پس اجتناب کرده اند ادای احترام به ورزش پرسپولیس را ببینید. یحیی پس اجتناب کرده اند تفریحی دربی در اعتراض به حکمیت اجتناب کرده اند این نیروی کار خداحافظی کرده بود.