اولین جلسه کمیته حمایت از حقوق مردم (عکس)
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، کاظم غریب آبادی دبیر کمیسیون مستقل حقوق بشر، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور و رییس کمیسیون ماده ۵ ولسی جرگه حجت الاسلام شجاعی نیز در اولین جلسه حضور داشتند. کمیته. در حمایت و ارتقای حقوق بشر و شهروندی.