اوراق مسکن گران شد
زوجین باید ۲ فقره تسهیلات مسکن به قیمت ۲ میلیون و ۶ هزار تومان بخرند که همراه با وام جعلی ۲ میلیون و ۴ هزار تومانی باید ۲ فقره مسکن جمعاً ۱ میلیون و ۶ هزار تومان خریداری کنند. پرداخت شود.