انیسا خزعلی به مادر مخابرات قول داد: قانون مخابرات به نفع زنان تغییر می کند
قانون قبلی سال ۱۳۸۹ دارای مشکلاتی است که کارفرمایان را ناامید کرده زنان در مخابرات. مثلاً می گویند کارمند باید وسایل و لوازم مورد نیاز کارمند را در منزل تهیه کند، خیلی جاها این امکان وجود ندارد و کارفرما به هیچ عنوان زیر بار مخابرات نمی رود.