انجمن تولیدکنندگان مالت: افزایش مصرف نوشابه شیر/ حذف از سبد مصرف خانوار
شواهد بازار تأیید می کند که مصرف نوشیدنی هایی مانند نوشابه در مقایسه با مصرف شیر افزایش یافته است. زیرا قیمت بطری نوشابه نیم لیتری ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است در حالی که قیمت بطری شیر یک لیتری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، بنابراین این قیمت در میزان خرید تاثیرگذار است.