انتصاب رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور
رئیس جمهور: انتظار توکل به خداوند متعال و توجه به «عدالت خواه»، «روحیه انقلابی»، «تعهد مردمی»، «نظافت و فساد ستیزی»، «تشریع» و «احکام» را داشته باشید. منشور مدیران دولت مردمی با پیشرفت امور دامپزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن، مشتاق تحقق اهداف کلان این سازمان باشید.