امید گریه کرد، افسوس! افسوس!


رودکی که در سال ۲۳۷ هجری قمری در سرزمین ایران که کشور تاجیکستان کنونی است به دنیا آمد و در سال ۳۱۹ هجری قمری در آنجا به خاک سپرده شد، نخستین شاعر پارسی گوی است که مجموعه اشعاری از خود به جای گذاشته است./ عکس: بستان و مزار. رودکی.در تاجیکستان

چون قلبم به او وابسته بود
صد آرزو به هر رگ روح گره خورده است
امید گریه کرد، افسوس! افسوس!
مین تمام شب در گلو ماند