امروز با رضا اسماعیلی: تو نور عرفان دارا


دیلار بردا، خط و خال شیراز
این دنیا و رویای شیراز است

شاهچراغ شبانه روز شلوغ است
آیا چیز کوچکی است؟ چطوری شیراز؟

***
صبح است و صدای خداوند می آید
گلبانگ اومد خدا خیرت بده

از دیار شعر و شور و عشق و عرفان
«مشهد الرضا» بوی خوبی می دهد

***
از عشق گرفته تا درد و سوزش سینه
شما از نور علم نور دارید

چشمانت به نور عشق، شیراز!
زیرا در قلب شما نوری وجود دارد

***
خیال در خانه دل نگهبان عشق است
حافظ که به یادگار است پاسدار عشق است

در باغ بهشت ​​تنها با فرشتگان
در شاهچراغ حور نگهبان عشق است

***
بدون نور تو، پیر دانش گم شده است
شب طوفانی است و شیطان و مردگان در راهند

تو نور وادی عرفانی
نور تو کلید فهم «بسم الله» است.