افزایش ۳ درصدی قیمت صنعتی
تقاضای اتحادیه برای افزایش قیمت صنعتی به شرح زیر است. ۵ درصد افزایش قیمت صابون دست، ۵ درصد افزایش قیمت صابون ماشینی، ۵ درصد افزایش قیمت صنایع دستی، ۵ درصد افزایش قیمت صابون دست، ۳ درصد افزایش قیمت شامپو و سایر صابون ها. محصولات؛ درصد افزایش میزان صابون و خمیر دندان.