افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب شد
محمدهادی زاهدی وفا: با تاکید رئیس جمهور، اختیارات هیات وزیران به وزرای عضو شورای عالی تامین اجتماعی واگذار شده و این وزرا بر اساس اختیارات خود طرح اصلاح را پذیرفته اند. چارچوب قانون منابع و پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر مستمری ها