افت پوند – خواه یا نه باید اجتناب کرده اند میان وعده های کتو افراط کرد؟

همراه خود عضو شدن در اشخاص حقیقی زیادی به گروه “رژیم کتوژنیک” در جاری حاضر، اشخاص حقیقی بیشتری آغاز به این پرس و جو می کنند کدام ممکن است خواه یا نه این این سیستم غذایی برای او یا او صحیح است هر دو خیر. حتی وقتی اجتناب کرده اند رژیم کتوژنیک استفاده نمی کنید، به سختی نمی بینید کدام ممکن است منصفانه ماده غذایی کتو در جاری حاضر در فروشگاه مواد غذایی ممکن است به نظر می رسد تبدیل می شود.

کارآفرینان اجتناب کرده اند این واقعیت آگاه هستند کدام ممکن است به تذکر نمی رسد رژیم کتوژنیک به جایی کدام ممکن است می خواهند پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به تهیه میان وعده های “کنار هم قرار دادن برای جابجایی” می کنند. خواه یا نه باید افراط کرد؟

در همین جا تعدادی از نکته با اشاره به محصولات کتو موجود است…

۱. انرژی حیاتی است. اول، انرژی را بیش اجتناب کرده اند هر عامل عکس کدام ممکن است در همین جا حیاتی است، نظر کنید. متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی با بیرون اینکه به انواع انرژی آنها در نظر گرفته شده کنند، در این سیستم رژیم غذایی شخصی به سراغ میان وعده های کتو می توسعه. اگر منصفانه میان وعده ۴۰۰ انرژی می خورید، باید آن را جایی در ذهن داشته باشید!

این را همراه خود منصفانه میان‌وعده کتو خطرناک بو مشابه سیب کدام ممکن است ۱۰۰ انرژی دارد ارزیابی کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر ممکن است {کدام یک} برای این سیستم افت پوند بیشتر است؟ علاوه بر این می توانید مقداری کره بادام زمینی به سیب اضافه کنید به همان اندازه به تعادل بیشتر آن کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان کمتر اجتناب کرده اند ۲۰۰ انرژی ممکن است داشته باشد کدام ممکن است فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند انرژی منصفانه میان وعده کتو است.

۲. کتو لزوماً به معنای “دلپذیر افت پوند” نیست. علاوه بر این به خاطر داشته باشید کدام ممکن است کتو به این تکنیک نیست کدام ممکن است افت پوند {مفید است}. در حالی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند رژیم کتو برای افت پوند استفاده می کنند، ممکن است همچنان باید انرژی را چون آن است اشاره کردن شد در ذهن داشته باشید. برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی به توضیحات بهزیستی اجتناب کرده اند این رژیم غذایی استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند این میان تضمین ها بیشتر است برای او یا او به بازار در دسترس بودن شود از آنها به میزان زیادی مراقب انرژی شخصی نیستند.

ساده به این هدف کدام ممکن است منصفانه محصول می گوید کتو است، لزوماً به این تکنیک نیست کدام ممکن است کمک خواهد کرد که شما افت پوند طراحی شده است. رژیم کتوژنیک منصفانه رژیم کم کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچرب است، به همین دلیل بلعیدن کربوهیدرات ممکن است را از نزدیک کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی را متفاوت آن می تنبل.

۳. خورده شدن را بازرسی کنید. سرانجام، خورده شدن را نیز در تذکر داشته باشید. اگر تنقلات کتو به مقیاس متعدد اجتناب کرده اند آنها از نزدیک فرآوری شده باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها قصد دارد برخی اجتناب کرده اند میان وعده های فرآوری شده همراه خود کربوهیدرات بالا را در این سیستم غذایی شخصی متفاوت تنبل، همه چیز دوباره در همه زمان ها مفید نیست. منصفانه تخته شیرینی به هیچ وجه انواع خوبی نیست، صرف تذکر اجتناب کرده اند اینکه نوار کتو باشد هر دو ۹. به همین دلیل ذهن سلیم شخصی را صرفاً به این هدف کدام ممکن است اصطلاح “کتو” را می بینید، اجتناب کرده اند انگشت ندهید.

اگر نکات زیر را در تذکر داشته باشید، باید آمادگی بیشتری برای رمزگشایی اجتناب کرده اند بازاریابی محصولات کتو داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت شوید کدام ممکن است آنها ممکن است را اجتناب کرده اند مسیر خورده شدن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب منحرف نمی کنند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر