اعضای شورای خبرگان رهبری: برخورد قهری با نزدیکان امام خمینی عمدی است
هاشم زاده حارثی، عضو شورای رهبری خبرگان انقلاب نسبت به افکار و سیاست های سیاسی آنها.