اعضای تیم فروش خودرو دستگیر شدند (فیلم)
کلاهبرداران قیمت های بالاتری را به دلالان خودرو پیشنهاد می کردند و قرارداد می نوشتند. روز تحویل مدارک، شخصی کف خودرو را کوبید و کلاهبرداران مدعی شدند خودرو آسیب دیده است و به فروشنده گفتند یا خودرو را به قیمت کمتری بفروش یا غرامت بده.