استخدام مشمولان غایب جرم است
بر اساس قانون، استخدام مشمولان غایب جرم است و قانون به صراحت می گوید که اگر فردی به صورت غیرحضوری کار کند، برای بار اول ۱.۵ میلیون ریال جریمه نقدی و برای بار دوم ۲ بار و سه بار جریمه می شود. او برای سومین بار از خدمات دولتی برکنار می شود.