اردیبهشت ۱۴۰۰ / زلزله ظریف سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن مرحله دوم واکسیناسیون{به دلیل} فایل صوتی گفتگوی تعدادی از ساعته سعید لیلاز کدام ممکن است قرار بود بعدا آشکار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه تبدیل می شود فاش شده است، چهره اردیبهشت ۱۴۰۰ اف ام است.