اداره هواشناسی: آبراه امامزاده داود دستکاری شده است
تاجبخش، رئیس اداره هواشناسی: سیل در منطقه امامزاده داوود مشابه سیل سال ۱۳۹۶ شیراز بود. آبراه در سال های گذشته دستکاری شده است زیرا توپوگرافی این مسیر به گونه ای است که با بارش ۲۰ تا ۳۰ میلی متری نباید چنین اتفاقی رخ دهد بنابراین قطعاً آبراه در این منطقه دستکاری شده است.