احتمال گریه ما بیشتر است (با صدای خسرو شکیبایی)


اشتباه ما بود

این اشتباه ما بود که در خیال لباس رویای منبع را دیدیم

دستمان خالی است

دلمان پر است

مثلا کلمات ما به ما معنا می دهند!

کاش می دانستیم

هیچ پروانه ای تولدش را به یاد نمی آورد

حالا مهم نیست که ما از تشنگی می میریم به رویای آب

اهل کجایید؟

یک دستمال سفید، یک پاکت سیگار، گزینه ای برای یک شعر شیار،

و استقامت طولانی را به ارمغان بیاورد

احتمال گریه ما خیلی زیاده!