آقای شارما احمد! با "منجنیق" آیا می خواهید از پادشاهی خود دفاع کنید؟
توان موشکی و دفاعی ایران نه متعلق به این دولت و آن دولت است و نه متعلق به آن دولت، بلکه متعلق به ملت ایران است، همانطور که تسلیحات و تجهیزات نظامی به جا مانده از حکومت پهلوی متعلق به ایران است، بستگی به ملت دارد. او در دفاع مقدس از کشور دفاع می کرد. کشوری که همیشه در خاورمیانه در بحران است چاره ای جز تقویت بنیه دفاعی خود ندارد و این یک خط قرمز ملی و استراتژیک است.