آقای حسن عباسی! از گره زدن فارغ التحصیلان به سبد خرید خود را خسته نکنید. خودشان کشور را ترک می کنند
اگر کسی برای انسان کوچکترین احترامی قائل باشد یا به «کرمانه بنی آدم» قرآن ایمان داشته باشد، از این که مردم را به این ظلم سوار ماشین کنند حرفی نمی‌زند. این سخنان حسن عباسی نشان از نحوه ی دید «مرد» دارد که او را الاغ و اسب و قاطر می بیند و می تواند او را چسبیده به ارابه اش تصور کند! باید از حسن عباسی به خاطر بیان دیدگاه خود و دوستانش در مورد انسان تشکر کرد.