آسمان ایلام اجتناب کرده اند چهارشنبه هفته جاری غبارآلود است


مجید بیگلریان مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری ایلام صبح در حال حاضر در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: بر مقدمه (هشدار # ۱) کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اجتناب کرده اند آسمان اداره کل هواشناسی استان ایلام را فرا گرفته است. اجتناب کرده اند ایلام

وی افزود: اجتناب کرده اند ظهر چهارشنبه هفته جاری به همان اندازه بالا روز پنجشنبه شاهد وزش باد از حداکثر (۳۵ به همان اندازه ۷۰ کیلومتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم ای پس اجتناب کرده اند آن) را انتخاب کنید و انتخاب کنید افت دما در استانداری خواهیم بود.

مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری ایلام ذکر شد: همراه خود ملاحظه به احتمال آسیب دیدن توانایی نوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید افقی زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا، دمای هوا در بامداد روز جمعه ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ کاهش کشف شد، لذا وی ضمن ادعا آمادگی به همه اعضای ستاد مدیریت فاجعه استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان ها همراه خود برای درمان اقدامات مورد نیاز اجتناب کرده اند جمله مقاوم سازی سازه ها، نورپردازی های مختلف ( تابلو اعلانات ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند محصولات باغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زراعی به سمت سرمازدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند ورزش های غیر حیاتی در خارج از درب به طور قابل توجهی برای گروه های ظریف، صحیح می باشد. داده ها برای ذینفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اقدامات حفاظتی کار.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید