آزمون ورودی آزمونی برای سرخوردگی[پشتو]/ عباس عبدی
بدترین پدیده این نوع رویکرد پذیرش دانشجو، ناامیدی و ناامیدی و احساس بی عدالتی در بین جوانانی است که سال ها برای ورود به دانشگاه مورد نظر خود زحمت کشیده اند، اما احساس می کنند هدف از آنها دور است. دستیابی به استانداردهای غیر آموزشی