آثار تاریخی کاشان میزبان ۱۵۰ هزار مسافر است
رئیس اداره میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری کاشان: خانه بروجردی همراه خود بیش اجتناب کرده اند هفت هزار مسافر، موزه سراسری کاشان همراه خود قابلیت ۵۶۰۰ نفر، خانه طباطبایی همراه خود ۴۵۰۰ مسافر، محوطه باستانی ابریشم همراه خود ۱۹۰۰ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالت سلطان. امیراحمد همراه خود ۱۷۰۰ مسافر.